Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vennootschap Onder Firma Taxi & Meer De Groene Betuwe (hierna te noemen “Taxi De Groene Betuwe”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacyverklaring licht Taxi De Groene Betuwe toe hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.

 Onze contactgegevens

Taxi De Groene Betuwe is de verwerkingsverantwoordelijke en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer ‘11057983’. Taxi De Groene Betuwe is gevestigd aan de Appelgaard 60 in (4033 JD) Lienden. Het telefoonnummer is 0344 – 603200 en ons e-mailadres is info@taxidegroenebetuwe.nl.

(Bijzondere) Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxi De Groene Betuwe verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die tijdens uw bezoek aan onze website worden gegenereerd.

Bij het gebruik van en/of een bezoek aan onze website kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken of kunnen de volgende persoonsgegevens worden gegenereerd:

– Contactgegevens (o.a. NAW, e-mail en telefoonnummer)

– Digitale gegevens (o.a. IP-adres)

Van sollicitanten verwerkt Taxi De Groene Betuwe daarnaast (mogelijk aan de hand van uw sollicitatiebrief en cv) nog andere contactgegevens, economische en financiële gegevens, locatiegegevens en bepaalde bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw BSN-nummer)

Verwerkingsdoeleinden

Taxi De Groene Betuwe verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– om met u te kunnen communiceren

– om een overeenkomst met u aan te gaan en/of levering van diensten

– om uw sollicitatie in behandeling te nemen

– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Indien u ervoor kiest om bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken terwijl deze noodzakelijk zijn, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat wij uw informatieverzoek niet kunnen beantwoorden of uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen.

Grondslagen

Het is Taxi De Groene Betuwe enkel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In bepaalde gevallen zal uw toestemming als grondslag gelden voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening. Ook zal in veel gevallen de overeenkomst van opdracht die u met ons aangaat als grondslag dienen voor het verwerken van persoonsgegevens. Ten slotte is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is onder meer het geval voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en/of de wederpartij.

Verzenden naar derden

Taxi De Groene Betuwe deelt de persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze dienstverlening of de gesloten overeenkomst met u, u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting daartoe bestaat. Taxi De Groene Betuwe heeft verwerkers overeenkomsten gesloten met de bedrijven die de persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken.

Beveiliging

Taxi De Groene Betuwe maakt bij haar website gebruik van HTTPS om de persoonsgegevens te beschermen. Hierdoor worden de persoonsgegevens versleuteld, zodat deze niet door derden kunnen worden ingezien. Indien u via de website met Taxi De Groene Betuwe communiceert, dan kunnen alleen u en wij de gegevens die u verstuurt inzien.

Bewaartermijn

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen. Informatie die u heeft verstrekt ten behoeve van een sollicitatie bewaren wij tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De via de website verstrekte gegevens worden maximaal twee jaar bewaard vanaf het moment van vastlegging.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen, te wijzigen, te beperken en te wissen. Ook heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten en/of de verwerking van de persoonsgegevens neemt u dan contact op met onze centrale.

Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u daarover een verzoek sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met een verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw BSN-nummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Taxi De Groene Betuwe spant zich in om binnen vier weken na uw verzoek daarop te reageren

Klachten?

Heeft u klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met onze centrale. Mochten wij er (onverhoopt) gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie daarover.

Wijzigen privacyverklaring

Taxi De Groene Betuwe behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de toepasselijke wet- en regelgeving verandert. Het is daardoor raadzaam om de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen.